Abbreviations

  Abbreviations Words  
       
  Beng Bengali  
  Guj. Gujarati  
  H. Hindi  
  Kan. Kannada  
  Mar. Marathi  
  S. Sanskrit  
  V.Vāridhi Vidyāvāridhi  
  RSkS Rashtriya Sanskrit Sansthan  
       

 :