Change Theme
Roopak - Nataka
Book Name
Author Name
Publication
Read
Natak
अकिञ्चनकाञ्चनम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
चतुष्‍पथीयम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
नाट्यनवग्रहम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
नाट्यपञ्चगव्‍यम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
नाट्यपञ्चामृतम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद
प्रशान्तराघवम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
मंजूला नाटिका
भट्टमथुरानाथ शास्त्री
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
रूपरुद्रीयम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
विषमपरिणयम्
डॉ नीना सी भावनगरी
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
Central Sanskrit University