Central Sanskrit University
Home » SAMARTH » Employee Portal

Employee Portal

CAMPUS-WISE EMPLOYEE INFORMATION

 1. GANGANATH JHA CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 2. SHRI RANBIR CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 3. SHRI SADASHIV CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 4. GURUVAYOOR CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 5. JAIPUR CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 6. LUCKNOW CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 7. SHRI RAJIV GANDHI CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 8. VEDVYAS CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 9. BHOPAL CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 10. K. J. SOMAIYA CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 11. EKALAVYA CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]
 12. SHRI RAGHUNATH KIRTI CAMPUS [TEACHING | NON-TEACHING]

SCHOOL/FACULTY-WISE INFORMATION

 1. DARSHANA
  • Advaita Vedanta
  • Mimansa
  • Sankhya Yoga
 2. SAHITYA
 3. SARVA DARSHAN
  • Bauddha Darshan
  • Jain Darshan
  • Nyaya
  • Sarva Darshan
 4. SHIKSHA-SHASTRA
 5. VEDA VEDANG
  • Jyotish
  • Puranetihas
  • Veda
  • Vyakarana
 6. MODERN SUBJECTS
  (English / Hindi / Modern Languages / Physical Education / Comp. Sci.)
 7. DISTANCE EDUCATION (MSP)