Central Sanskrit University
Home » Administration » Heads of Departments

Heads of Departments


DepartmentName of HOD
1.Head of Advaita VedantaProf. Ranjeet Kumar Burman (H.Q. Office, Delhi)
2.Head of Bauddha DarshanProf. Ram Nandan Singh (Lucknow Campus, Lucknow)
3.Head of Dharma ShastraProf. Atul Kumar Nanda (Sri Sadashiva Campus, Puri)
4.Head of EnglishShri Sharat Chander Sharma (Sri Ranbir Campus, Jammu)
5.Head of HindiProf . Shishir Kumar Pandey (Lucknow Campus, Lucknow)
6.Head of Jain DarshanProf. Kamlesh Kumar Jain (Jaipur Campus, Jaipur)
7.Head of JyotishaProf. Bharat Bhushan Mishra (K.J. Somaiya Campus, Mumbai)
8.Head of MimansaDr. Surya Narayan Bhatt (Rajiv Gandhi Campus, Sringeri)
9.Head of NyayaProf. Satyam Kumari (Jaipur Campus, Jaipur)
10.Head of PuranetihasaProf. Minati Rath (Sri Sadashiva Campus, Puri)
11.Head of SahityaProf. Vijay Pal Shastri (Shri Raghunatha Kirti Campus, Devapryag)
12.Head of Shiksha ShastraProf. Lokmanya Mishra (Lucknow Campus, Lucknow)
13.Head of Sankhya YogaDr. Ashok Kumar Meena (Sri Sadashiva Campus, Puri)
14.Head of Sarva DarshanProf. (Smt.) Gouri Priya Das (Sri Sadashiva Campus, Puri)
15.Head of VedaProf. Manoj Kumar Mishra (Sri Ranbir Campus, Jammu)
16.Head of VyakaranaProf. Shivkant Jha (Jaipur Campus, Jaipur)