Central Sanskrit University
Home » Authorities/Officers » Heads of Departments

Heads of Departments


DepartmentName of HOD
1.Head of VyakaranaProf. Shivkant Jha (Jaipur Campus, Jaipur)
2.Head of Dharma ShastraProf. Atul Kumar Nanda (Sri Sadashiva Campus, Puri)
3.Head of Shiksha ShastaProf. (Smt.) Santosh Mittal (Jaipur Campus, Jaipur)
4.Head of Bauddha DarshanProf. Vijay Kumar Jain (Lucknow Campus, Lucknow)
5.Head of HindiProf . Shishir Kumar Pandey (Lucknow Campus, Lucknow)
6.Head of SahityaProf. Vijay Pal Shastri (Shri Raghunatha Kirti Campus, Devapryag)
7.Head of PuranetihasaProf. Minati Rath (Sri Sadashiva Campus, Puri)
8.Head of JyotishaProf. Bharat Bhushan Mishra (K.J. Somaiya Campus, Mumbai)
9.Head of A.VedantaProf. Ranjeet Kumar Burman (Ekalavya Campus, Agartala)
10.Head of NyayaProf. Satyam Kumari (Jaipur Campus, Jaipur)
11.Head of Sarva DarshanProf. (Smt.) Gouri Priya Das (Sri Sadashiva Campus, Puri)
12.Head of Jain DarshanProf. Kamlesh Kumar Jain (Jaipur Campus, Jaipur)
13.Head of VedaProf. Manoj Kumar Mishra (Sri Ranbir Campus, Jammu)
14.Head of EnglishShri Sharat Chander Sharma (Sri Ranbir Campus, Jammu)
15.Head of MimansaDr. Surya Narayan Bhatt (Rajiv Gandhi Campus, Sringeri)
16.Head of Sankhya YogaDr. Ashok Kumar Meena (Sri Sadashiva Campus, Puri)


Last Updated by admin on : 01/12/2020