Central Sanskrit University
Home » Academics » Outcome » Course Outcome

Course Outcome


प्रथमपत्रम्व्याकरणम्
द्वितीयपत्रम्आग्लम्
तृतीयपत्रम् हिन्दी/प्रान्तीयभाषा
बंगला
डोगरी
मराठी
कन्नड
मलयलम्
ओडिआ
मैथिली
नेपाली
चतुर्थपत्रम् राजनीतिविज्ञानम्
इतिहासः
अर्थशास्त्रम्
हिन्दीसाहित्यम्
आङ्ग्लसाहित्यम्
दर्शनशास्त्रम्
समाजशास्त्रम्
पञ्चमपत्रम् व्याकरणम्
साहित्यम्
सिद्धान्तज्योतिषम्
वेदः
नव्यन्यायः
मीमांसा
अद्वैतवेदान्तः
प्राचीनन्यायवैशेषिकम्
धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहासः
जैनदर्शनम्
सांख्ययोगः
पौरोहित्यम्
कश्मीरशैवदर्शनम्
बौद्धदर्शनम्
सर्वदर्शनम्
फलितज्योतिषम्
प्राचीनव्याकरणम्
षष्ठपत्रम् व्याकरणम्
साहित्यम्
फलितज्योतिषम्
वेदः
नव्यन्यायः
प्राचीनन्यायवैशैषिकम्
मीमांसा
अद्वैतवेदान्तः
धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहासः
जैनदर्शनम्
सांख्ययोगः
पौरोहित्यम्
कश्मीरशैवदर्शनम्
बौद्धदर्शनम्
सर्वदर्शनम्
सिद्धान्तज्योतिषम्
प्राचीनव्याकरणम्
सप्तमपत्रम् संगणकम्
प्रथमपत्रम्साहित्यम्
द्वितीयपत्रम्आग्लम्
तृतीयपत्रम् हिन्दी/प्रान्तीयभाषा
बंगला
डोगरी
मराठी
कन्नड
मलयलम्
ओडिआ
मैथिली
नेपाली
चतुर्थपत्रम् राजनीतिविज्ञानम्
इतिहासः
अर्थशास्त्रम्
हिन्दीसाहित्यम्
आङ्ग्लसाहित्यम्
दर्शनशास्त्रम्
समाजशास्त्रम्
पञ्चमपत्रम् व्याकरणम्
साहित्यम्
सिद्धान्तज्योतिषम्
फलितज्योतिषम्
वेदः
नव्यन्यायः
मीमांसा
अद्वैतवेदान्तः
प्राचीनन्यायवैशेषिकम्
धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहासः
जैनदर्शनम्
सांख्ययोगः
पौरोहित्यम्
कश्मीरशैवदर्शनम्
बौद्धदर्शनम्
सर्वदर्शनम्
प्राचीनव्याकरणम्
षष्ठ पत्रम् व्याकरणम्
साहित्यम्
सिद्धान्तज्योतिषम्
फलितज्योतिषम्
वेदः
नव्यन्यायः
प्राचीनन्यायवैशैषिकम्
मीमांसा
अद्वैतवेदान्तः
धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहासः
जैनदर्शनम्
सांख्ययोगः
पौरोहित्यम्
कश्मीरशैवदर्शनम्
बौद्धदर्शनम्
सर्वदर्शनम्
प्राचीनव्याकरणम्
सप्तमपत्रम् संगणकम्
प्रथमपत्रम्सर्वदर्शनम्
द्वितीयपत्रम्आग्लम्
तृतीयपत्रम् हिन्दी/प्रान्तीयभाषा
बंगला
डोगरी
मराठी
कन्नड
मलयलम्
ओडिआ
मैथिली
नेपाली
चतुर्थपत्रम् राजनीतिविज्ञानम्
इतिहासः
अर्थशास्त्रम्
हिन्दीसाहित्यम्
आङ्ग्लसाहित्यम्
दर्शनशास्त्रम्
समाजशास्त्रम्
पञ्चमपत्रम्व्याकरणम्
साहित्यम्
सिद्धान्तज्योतिषम्
फलितज्योतिषम्
वेदः
नव्यन्यायः
मीमांसा
अद्वैतवेदान्तः
प्राचीनन्यायवैशैषिकम्
धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहासः
जैनदर्शनम्
सांख्ययोगः
पौरोहित्यम्
कश्मीरशैवदर्शनम्
बौद्धदर्शनम्
सर्वदर्शनम्
प्राचीनव्याकरणम्
षष्ठ पत्रम्व्याकरणम्
साहित्यम्
सिद्धान्तज्योतिषम्
फलितज्योतिषम्
वेदः
नव्यन्यायः
प्राचीनन्यायवैशैषिकम्
मीमांसा
अद्वैतवेदान्तः
धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहासः
जैनदर्शनम्
सांख्ययोगः
पौरोहित्यम्
कश्मीरशैवदर्शनम्
बौद्धदर्शनम्
सर्वदर्शनम्
प्राचीनव्याकरणम्
सप्तमपत्रम् संगणकम्
नव्यव्याकरणम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
साहित्यम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
सिद्धान्तज्योतिषम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
फलितज्योतिषम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
नव्यन्यायः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
प्राचीनन्यायवैशैषिकम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
मीमांसा प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
अद्वैतवेदान्तः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
वेदः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
सांख्ययोगः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
धर्मशास्त्रम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
पुराणेतिहासः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
सर्वदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
जैनदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
पौरोहित्यम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
कश्मीरशैवदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
बौद्धदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
प्राचीनव्याकरणम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
नव्यव्याकरणम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
साहित्यम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
सिद्धान्तज्योतिषम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
फलितज्योतिषम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
नव्यन्यायः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
प्राचीनन्यायवैशैषिकम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
मीमांसा प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
अद्वैतवेदान्तः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
वेदः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
सांख्ययोगः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
धर्मशास्त्रम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
पुराणेतिहासः प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
सर्वदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
जैनदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
कश्मीरशैवदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चमपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
बौद्धदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
प्राचीनव्याकरणम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
पौरोहित्यम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्
बौद्धदर्शनम् प्रथमपत्रम्
द्वितीयपत्रम्
तृतीयपत्रम्
चतुर्थपत्रम्
पञ्चपत्रम्
वैकल्पिकपत्रम्